09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Непарична вноска в капитала

Непаричната вноска в капитала е вноска на Ваш актив, различен от пари. Този актив трябва да е оценим в пари. Непаричната вноска не може да бъде бъдещ труд или услуги. Видове непарични вноски:

1. Вещни права – право на собственост върху недвижими/движими вещи; право на строеж; право на ползване;

2. Права върху нематериални блага – патенти, търговски марки, промишлен дизайн, ноу – хау и др.

3. Вземания

4. Ценни книги

За да се извърши внасяне на непарична вноска в капитала на ООД/ЕООД следва да се направи оценка на същата. Прави се от 3 независими вещи лица, които се назначават от длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията.
Оценката предхожда регистрацията на дружеството.
Непаричната вноска следва да бъде описана в учредителния акт/дружествения договор. Нейната оценка не може да бъде по-висока от посочената от вещите лица.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване