09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Недвижими имоти

1. Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот

Огромна част от сделките за покупко-продажба на недвижими имоти се предхождат от сключване на предварителни договори по смисъла на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите.

Предварителният договор не е задължителен елемент, но той Ви дава следните предимства:

• Защита и за двете страни, в случай че някоя от тях се откаже от сделката.
• Очертава се срок за сключване на нотариалната продажба и влизането във владение.
• Дава гаранция на купувача, че до нотариалното изповядване на сделката, имотът няма да бъде прехвърлен на трето лице.

Ние ще Ви насочим за цялата процедура и Вашите права при продажбата/купуването на недвижим имот.

Задължително съдържание:

Съгласно Закон за задълженията и договорите предварителният договор следва да очертае основните линии на окончателния (нотариалния договор) за покупко – продажба на недвижим имот. Това включва:

• Страни
• Предмет на договора – подробно описание на недвижимия имот, съгласно документа за собственост
• Цена, в това число и капаро ако има такова
• Начин и срок на изплащане
• Срок за влизане във владение
• Допълнителни клаузи
• Посочват се и документите, представени от собственика/продавача на купувача при сключване на предварителния договор.

Допълнителни услуги във връзка с покупката на недвижим имот:

• Проучване на имота – собственост и тежести.
• Снабдяване с документи от компетентните държавни и общински ограни.

2. Договор за наем на недвижим имот

Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка (когато поне едната страна по договора е търговец и сделката е свързана с упражняваното от него занятие). Лицата, които имат право само на управление на имота (тези, които не са собственици, например пълномощници) не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. В случаите, когато тези предели са превишени, договорите за наем автоматично и по силата на закона се смятат сключени за 10, съответно 3 години.

Договор за наем на недвижим имот за срок повече от една година трябва да бъде нотариално заверен и да бъде вписан в имотния регистър.

При продажба на недвижимия имот, предмет на договора за наем, същият остава в сила за новия собственик, ако е бил вписан в имотния регистър. Ако договорът за наем, има достоверна дата (нотариална заверка на датата), той е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но за не повече от една година от прехвърлянето. Ако няма достоверна дата и наемателят използва имота, договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок.

3. Договор за аренда на земеделска земя

Договор за аренда на земеделска земя се сключва при предоставянето на земеделска земя за временно и възмездно ползване от лицето, което отдава своята земя (арендодател) на лицето, което ще ползва земята (арендатор).

Съгласно Закон за арендата в земеделието има строго установена форма за договора за аренда.

Договорът за аренда на земеделска земя трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. След сключване на договора, той трябва да се впише в службата по вписвания по местонахождение на имота, като трябва да се предостави скица на имота.

Договорът за аренда трябва да бъде регистриран в общинска служба по земеделието по местонахождение на имота. Създадена е специална наредба за реда и условията за регистрацията на договора: Наредба №6/2000 год. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии.

Прекратяването на договора също подлежи на вписване и регистрация по горния ред.

Плодовете, продукцията и доходите, които арендаторът получава в резултат на използване на арендуваното имущество, са негова собственост по силата на закона.

Задължителни реквизити в Договор за аренда на земеделска земя:

Предмет на договора. Освен земеделска земя, могат да бъдат отдавани под аренда и всякакви други движими и недвижими вещи, които са свързани със земеделието. Такива например са селскостопански постройки, машини, инвентар, животни и други. Страните следва да уговорят и възнаграждението, което се дължи на арендодателя. То може да бъде както парично, така и в натура – да се дължат определени вещи (най-често, част от добива). Няма пречка да се уговори парично и непарично възнаграждение едновременно.
Страни могат да бъдат както физически, така и юридически лица
Правата и задълженията на страните
Срок на договора. Съгласно закона минималният срок е 4 „стопански години“. Една стопанска година е периодът между 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година. Ако се уговори договорът да е без определен срок, той може да бъде прекратен от всяка от страните с предизвестие, което, ако не е уговорено друго, трябва да е със срок от две години. Предизвестието обаче може да се изпрати най-рано след изтичането на четвъртата година.

4. Пълномощно за продажба на недвижим имот

Когато собственикът на даден недвижим имот желае друго лице да извърши от негово име всички необходими действия във връзка със сключването на договор за покупко-продажба на имота следва да упълномощи това друго лице.

Съгласно законовите изисквания пълномощното за продажба на недвижим имот следва да бъде с нотариално заверени подписи и съдържание, Задължително трябва да бъдат подписани и декларации по чл. 264 ал. 1 от ДОПК и чл. 25 ал. 8 от ЗННД от продавача (ако като продавач се явява фирма, то декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД не е необходима), които да бъдат представени от пълномощника при извършване на продажбата. Тези декларации трябва да бъдат подписани лично от собственика на продавания имот и не могат да бъдат подписани от упълномощеното лице. Декларациите важат за календарната година, през която са издадени.

Ако имате нужда от повече информация ние ще Ви консултираме безплатно.

Безплатна консултация

изпратете запитване