09:00 - 18:00

Понеделник - Петък

0877 03 82 13

Обадете се за консултация

Facebook

Search
 

Автомобили и КАТ

1. Договор за покупко – продажба на МПС

Един от най-често използваните договори е договорът е за покупко – продажба на МПС.

Важно! Покупко – продажбата на регистрирано вече МПС пред органите на КАТ при МВР в България задължително се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите. При покупка на нерегистрирано МПС, например ако е нов внос в България, не се изисква писмен договор с нотариална заверка.

При заверяването на подписите на договора, задължително продавачът подписва и представя две декларации – за липса на задължения и за гражданство и гражданско състояние / чл. 264 ал. 2 от ДОПК и чл. 25 ал. 8 от ЗННД/. В случай че продавачът е юридическо лице декларация за гражданство и гражданско състояние не се подписва.

Ако МПС е съпружеска имуществена общност продажбата се извършва и от двамата съпрузи, като единият съпруг може да упълномощи другия или и двамата да упълномощят трето лице.

Задължителни реквизити в договора

• Страни
• Описание на МПС по документ
• Цена
• Права и задължения на страните

2. Пълномощно за продажба на МПС

В случай, че нямате възможност да се явите физически пред нотариус за изповядване на сделката или поради друга причина можете да упълномощите друго лице да продаде вместо Вас МПС. Пълномощното задължително следва да е с нотариална заверка на подписа.

3. Договор за дарение на МПС

4. Договор за наем на МПС

5. Обжалване на актове на КАТ – наказателни постановления и фишове

След съставяне на акт на база извършено нарушение се издава наказателно постановление.

Срокът за обжалване на същото е 7 дни от датата на връчване.

Обжалва се пред съответния Районен съд. Не за заплащат държавни такси.

Електронен фиш се издава само ако нарушението е заснето със стационарно техническо средство. Електронният фиш също се обжалва по реда на обжалване на наказателно постановление.

Може да заявите директно обжалване на издадени актове.

Безплатна консултация

изпратете запитване